Δήλωση ηθικής χρηματοδότησης του Iδρύματος ‘Οδυσσέας Λυόμενος’

Το Ίδρυμα ‘Οδυσσέας Λυόμενος’ (στο εξής το “Ίδρυμα”) έχει συναίσθηση της ευθύνης του απέναντι στην ευρύτερη κοινότητα και έχει υιοθετήσει το ακόλουθο πλαίσιο σχετικά με την αποδοχή δωρεών και ερευνητικής χρηματοδότησης (στο εξής “χρηματοδότηση”). Το πλαίσιο αυτό περιγράφει τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία κάθε χρηματοδότηση αξιολογείται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος, καθώς και τις γενικότερες αρχές και πρακτικές που εφαρμόζονται.

2.1 Παράνομη δραστηριότητα

Η χρηματοδότηση πρέπει να απορρίπτεται όταν έχει κατοχυρωθεί, ή υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι, αποδεχόμενο τη χρηματοδότηση:

 • το Ίδρυμα θα προσποριζόταν προϊόντα εγκλήματος ή θα εμπλεκόταν σε δραστηριότητες ξεπλύματος βρόμικου χρήματος·
 • το Ίδρυμα θα αποδεχόταν δωροδοκία ή θα προσέφερε δωροδοκία στον δωρητή ή τον χορηγό·
 • το Ίδρυμα θα εμπλεκόταν σε χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρήματος ή και μόνο της απόκτησης ιδιοκτησίας που συνδέεται με τρομοκράτες)·
 • το Ίδρυμα θα εξαναγκαζόταν να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ως αποτέλεσμα των προϋποθέσεων της χρηματοδότησης.

Σε καμία περίπτωση δε θα γίνει αποδεκτή ή δε θα επιζητηθεί χρηματοδότηση αν υπάρχει εύλογη πιθανότητα ότι μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα:

 • το Ίδρυμα να προβεί σε παράνομες πράξεις·
 • να ασκηθεί πραγματική ή υποθετική επιρροή στις αποφάσεις στου Ιδρύματος·το Ίδρυμα να προβεί σε παράνομες πράξεις·
 • ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του Ιδρύματος ή ενός από τα μέλη του.
2.2 Ο χαρακτήρας του ως ευαγούς ιδρύματος

Ως αγαθοεργία, το Ίδρυμα οφείλει να εξασφαλίσει ότι η αποδοχή οποιασδήποτε χρηματοδότησης δε συγκρούεται με τους βασικούς ερευνητικούς του στόχους, που έχουν σχέση με την κλασική αρχαιότητα και συγκεκριμένα με την αναζήτηση της ομηρικής Ιθάκης. Το Ίδρυμα πρέπει επίσης να δίνει τη δέουσα προσοχή στην προαγωγή της ακαδημαϊκής ελευθερίας, και στο γεγονός ότι κάποιες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις μπορούν να δημιουργήσουν συγκρούσεις συμφερόντων οι οποίες είναι δυνατόν τελικά να περιορίσουν τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα πρέπει λοιπόν να λάβει υπόψιν του κατά πόσον:

 • οι σκοποί για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση είναι γνωστοί και αν ναι, κατά πόσον εκφεύγουν μερικά ή ολικά από τους ευαγείς σκοπούς του Ιδρύματος·
 • η αποδοχή της χρηματοδότησης μπορεί να προσκρούει με την ακαδημαϊκή ελευθερία ή να περιορίζει την ελευθερία της έρευνας· και/ή
 • η αποδοχή της χρηματοδότησης μπορεί να δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων για το Ίδρυμα και/ή τους μεμονωμένους δικαιούχους της χρηματοδότησης.

Αν το Ίδρυμα αποφασίσει ότι η αποδοχή της χρηματοδότησης δε θα ήταν προς όφελός του ως ιδρύματος, τότε το Ίδρυμα οφείλει να την αρνηθεί.

2.3 Ευρύτερα ενδιαφέροντα του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα θα εξετάσει κατά πόσον η αποδοχή της χρηματοδότησης θα είναι προς όφελος του Ιδρύματος. Για παράδειγμα, η χρηματοδότηση:

 • προέρχεται από μια ανήθικη δραστηριότητα, προϋποθέτει ή προωθεί μια παράνομη ή ανήθικη δραστηριότητα, ή μπορεί να έχει άλλες δυσμενείς συνέπειες;
 • δημιουργεί σύνδεσμο, ή υποτιθέμενο σύνδεσμο, μεταξύ του Ιδρύματος και οποιασδήποτε προσωπικότητας ή οντότητας η οποία έχει δεχθεί στη δημόσια σφαίρα ή στα ΜΜΕ σοβαρά δυσμενή σχόλια;
 • βλάπτει σοβαρά τη σχέση του Ιδρύματος με άλλους ευεργέτες, χρηματοδότες έρευνας, συνεργάτες, προσωπικό, ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη;
 • βλάπτει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τη φήμη του Ιδρύματος;
2.4 Μεταγενέστερες δωρεές

Παρόλο που κάθε πιθανή δωρεά θα αξιολογηθεί σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προηγούμενη αξιολόγηση του δωρητή, θα θεωρηθεί ότι όταν μία δωρεά έχει εγκριθεί στο παρελθόν θα εγκριθεί επίσης κάθε επόμενη δωρεά, εκτός αν στο μεταξύ άλλαξαν οι συνθήκες, με τρόπο που μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του Ιδρύματος να δεχτεί την μεταγενέστερη δωρεά ή όχι.

Στις περιπτώσεις που η χρηματοδότηση έχει γίνει αποδεκτή θα επανεξεταστεί από το Ίδρυμα αν έρθει στο φως πληροφορία σχετικά με τον χρηματοδότη ή τη χρηματοδότηση:

 • η οποία μπορεί να καταστήσει τη χρηματοδότηση μη αποδεκτή σύμφωνα με τις παραπάνω παραμέτρους και
 • την οποία το Ίδρυμα δε θα μπορούσε εύλογα να γνωρίζει τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Eκδοση 1.0
10 Φεβρουαρίου 2022